Abbildung des Kunstobjekts

Tony (eig. Anthony) Cragg
Transmission